پایان دوره اول و دوم سوپرویژن
تاریخ شروع

17:00

پنجشنبه - 1402/05/05

تاریخ پایان

19:00

پنجشنبه - 1402/05/05

آدرس

تهران، خیابان شریعتی، خیابان گل نبی

 دوره آموزشی سوپرویژن به صورت گروهی اجرا خواهد شد.

ابتدا سوپروایزر مطالب اصلی را آموزش خواهد داد  سپس به تمرین عملی و گروهی و فردی آن آموزش پرداخته خواهد شد.

از جلسه سوم شما به عنوان درمانگر در اتاق درمان تحت نظارت غیرمستقیم سوپروایزر به درمان خواهید کرد.

در جلسات بعدی با سوپروایزر درمان مراجع را پیش خواهید برد.