پایان دوره سوم سوپرویژن
تاریخ شروع

17:00

دوشنبه - 1402/08/08

تاریخ پایان

19:00

دوشنبه - 1402/08/08

آدرس

تهران، خیابان شریعتی، خیابان گل نبی

پایان سومین دوره تجربه اتاق درمانگری، سوپرویژن

توانمندسازی برای ورود به بازار کار

تجربه اتاق درمانگری تحت نظر مدیر مرکز رامش روان، طراح و مدیر درمانگرشو

هشتم آبان ماه 1402